ساختمان مسکونی گلشهر-کرج

نوع پروژه : ساختمان مسکونی

مکان : کرج،گلشهر

متراژ بنا : 1500 متر

تعداد طبقات : 5 طبقه روی پیلوت + زیر زمین

نوع اسکلت : بتنی

نوع قرارداد : مشارکت

زمان قرارداد : بهمن ماه 1399

مبلغ قرارداد / برآورد : 70 میلیارد ریال