ساختمان مسکونی کارمندان-کرج

نوع پروژه : ساختمان مسکونی

مکان : کرج، کارمندان جنوبی

متراژ بنا : 2500 متر

تعداد طبقات : 5 طبقه روی پیلوت

نوع اسکلت : بتنی

نوع قرارداد : مشارکت

زمان قرارداد : فروردین ماه 1399

مبلغ قرارداد / برآورد : 220 میلیاد ریال